การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้เรียน ด้วย ARCS Model

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์และเฟซทูเฟซ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนไอเดียการจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนในครั้งนี้ เปิดรับผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์ครั้งละ 100 คน และเฟซทูเฟซ 50 คนตามวันและเวลาในแต่ละรอบ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมตามรายละเอียดด้านล่างนี้

★หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจผู้เรียน ด้วย ARCS Model

★รายละเอียดเพิ่มเติม  https://bit.ly/3BdhBNQ

★กำหนดการรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม – วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565  (12.00 น.)

★กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/EF3YFkBU4ikPDUVx5