โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners (ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอนเป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น สำหรับโครงการ NIHONGO Partners เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจาก WA Project ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้ประกาศเป็นโปรเจคส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม WA 2.0 ในการประชุมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น เมื่อเดือนธันวาคม 2566

โครงการนี้จัดทำขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทย สถานสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อปีพ.ศ.2557 ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมาแล้ว 12 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ 500 คน

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 13โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567

รายละเอียดอาสาสมัครในแต่ละรุ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
รุ่นที่ 8 ยกเลิกการส่งอาสาสมัครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
รุ่นที่ 9 จำนวน 24 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
              จำนวน 22 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 4 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)  
รุ่นที่ 10 จำนวน 48 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
รุ่นที่ 11 จำนวน 30 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (พฤษภาคม 2566 – ธันวาคม 2566)
รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
รุ่นที่ 8 ยกเลิกการส่งอาสาสมัครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
รุ่นที่ 9 จำนวน 24 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
              จำนวน 22 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 4 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)  
รุ่นที่ 10 จำนวน 48 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
รุ่นที่ 11 จำนวน 30 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (พฤษภาคม 2566 – ธันวาคม 2566)
※รุ่นที่ 12 จำนวน 30 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568)

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

 1. เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
 3. มีอาจารย์ประจำชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป)
 4. ไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นประจำอยู่ นอกเหนือจากอาสาสมัครจากโครงการ NIHONGO Partners
 5. สามารถช่วยเหลือ NP ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ของ NP
 6. ต้องการใช้โอกาสจากการเข้าร่วมโครงการในการเผยแพร่การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
 7. อาจารย์ชาวไทยที่ร่วมสอนต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของตนเอง
 8. มีความพร้อมในการสอนรูปแบบออนไลน์ (ในกรณีที่ทางรัฐบาลหรือโรงเรียนกำหนด)
 9. สามารถเข้าร่วมการอบรมที่ทางโครงการจัดขึ้นได้ทั้ง 2 ครั้ง (การอบรมมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม และตุลาคม)

หน้าที่ของ NP

  • ร่วมสอนเป็นทีมกับอาจารย์ชาวไทย (Team Teaching)
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (ตัวอย่างเช่น เป็นคู่สนทนาให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดสุนทรพจน์ เป็นต้น

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในพื้นที่ต่าง ๆ คลิกที่นี่ (เว็บไซต์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 12

ระยะเวลา : วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

จังหวัด ชื่อโรงเรียน
กรุงเทพมหานครฯ วัดราชโอรส
กรุงเทพมหานครฯ นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครฯ สามเสนวิทยาลัย
นครปฐม สิรินธรราชวิทยาลัย
ปทุมธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
สมุทรปราการ ราชวินิตบางแก้ว
สมุทรสาคร สมุทรสาครบูรณะ
ระยอง วัดป่าประดู่
ระยอง ปลวกแดงพิทยาคม
ระยอง บ้านค่าย
ระยอง วังจันทร์วิทยา
สระบุรี หนองแค “สรกิจพิทยา”
กาญจนบุรี วิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เพชรบุรี พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ชุมพร สอาดเผดิมวิทยา
ตรัง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
บุรีรัมย์ ประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์ นางรอง
บุรีรัมย์ บ้านกรวดวิทยาคาร
สุรินทร์ ประสาทวิทยาคาร
อุบลราชธานี เดชอุดม
อุดรธานี อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
หนองบัวลำภู หนองบัวพิทยาคาร
หนองบัวลำภู ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
สกลนคร อากาศอำนวยศึกษา
นครพนม ธาตุพนม
ยโสธร ยโสธรพิทยาคม
น่าน สตรีศรีน่าน
ลำพูน จักรคำคณาทร
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

[ สอบถามรายละเอียด ]

  • ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท 21
   กรุงเทพฯ 10110
   TEL: 02-261-7500 ต่อ 4
   E-mail: coordinator_JFBKK@jpf.go.jp