แนะนำเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนองค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (ทุนสนับสนุน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ที่ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อวงการการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้มีการจัดโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือโปรแกรมด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในรูปแบบของทุนสนับสนุนให้กับองค์กรการศึกษาต่างๆ

■  ภาพรวมโครงการ

โครงการสนับสนุนองค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมี 2 โครงการ ดังนี้

*ในหน้านี้จะแนะนำเกี่ยวกับ ”โครงการสนับสนุนองค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิต”

■ ขั้นตอนการสมัคร
ในการสมัครโครงการสนับสนุน กรุณาทำตามลำดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.อ่านคำอธิบายเกี่ยวกับการสมัคร (ภาษาญี่ปุ่น ・ภาษาไทยภาษาอังกฤษ
2.กรอกข้อมูลในเอกสารการสมัครและเอกสารเนื้อหาโครงการ
*เอกสารเนื้อหาโครงการ มี 3 ประเภท ดังนี้
เอกสารเนื้อหาโครงการ(I)(①การจัดซื้อสื่อการสอน)
เอกสารเนื้อหาโครงการ(II)(③เงินเดือน)
เอกสารเนื้อหาโครงการ(III)(②การจัดทำสื่อการสอน ④การประชุม ⑤โครงการแผนอิสระ)
3.สแกนเอกสารและส่งมาที่อีเมล info-jftb_JFBKK@jpf.go.jp
4.รอรับอีเมลตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้นจาก เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
5.ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

■ ตัวอย่างของโครงการที่ให้ทุนสนับสนุน
ขอแนะนำตัวอย่างโครงการเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าโครงการรูปแบบใดที่ตรงกับเป้าหมายของทุนสนับสนุนแต่ละประเภท

ตัวอย่างที่1

→ ① ทุนสนับสนุนการจัดซื้อสื่อการสอน
【เอกสารสำคัญ:①เอกสารการสมัคร・②เอกสารเนื้อหาโครงการ I】
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร:①เอกสารการสมัคร・②เอกสารเนื้อหาโครงการ I

*ในการเลือกสื่อการสอน กรุณาดูรายการหนังสือจาก 参考教材リスト (ลิสต์หนังสืออ้างอิง)

ตัวอย่างที่2

→ ② ทุนสนับสนุนเงินเดือน
【เอกสารสำคัญ:①เอกสารการสมัคร・②เอกสารเนื้อหาโครงการ II ③ประวัติของผู้สมัคร】
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร:①เอกสารการสมัคร・②เอกสารเนื้อหาโครงการ II

ตัวอย่างที่3

→ ③ ทุนสนับสนุนการทำสื่อการสอน
【เอกสารสำคัญ:①เอกสารการสมัคร・②เอกสารเนื้อหาโครงการ III・③เอกสารแผนการดำเนินโครงการ(กระดาษขนาด A4・รูปแบบสามารถกำหนดเองได้อย่างอิสระ)】
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร:①เอกสารการสมัคร・②เอกสารเนื้อหาโครงการ III

ตัวอย่างที่4

→ ④ ทุนสนับสนุนการประชุม
【เอกสารสำคัญ:①เอกสารการสมัคร・②เอกสารเนื้อหาโครงการ III・③เอกสารแผนการดำเนินโครงการ(กระดาษขนาด A4・รูปแบบสามารถกำหนดเองได้อย่างอิสระ)】
ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร:①เอกสารการสมัคร・②เอกสารเนื้อหาโครงการ III

* หมายเหตุ ในบางกรณีโครงการที่สมัครอาจมีเนื้อหาเช่นเดียวกับตัวอย่างโครงการข้างต้น แต่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนอันเนื่องมาจากจำนวนผู้เรียนหรือจำนวนเงิน เป็นต้น

■ ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการสนับสนุนองค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและการใช้ชีวิต
โทร : 02-261-7500-4
E-mail: info-jftb_JFBKK@jpf.go.jp
* หากท่านใดมีแผนที่จะดำเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่ทราบว่าตรงกับกลุ่มเป้าหมายในโครงการสนับสนุนใด สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้

■ ข้อควรระวัง

  • การพิจารณาคัดเลือกใช้เวลา 1-2 เดือน
    หากทราบกำหนดการจัดโครงการแล้ว กรุณาสมัครก่อนเริ่มโครงการอย่างน้อย 1-2 เดือน
  • กรุณากรอกใบสมัครและเอกสารเนื้อหาโครงการด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น
  • กรุณากรอกแผนงบประมาณทั้งหมดเป็นเงินบาท
    กรณีที่มีการแปลงสกุลเงิน กรุณาพิมพ์ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้และแนบพร้อมกับเอกสารเนื้อหาโครงการ