วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

 ข้อสังเกตในการใช้ ‘L’ แทน ‘R’ ของตัวอักษรโรมัน ในภาษาญี่ปุ่น INO Masahiro  1
 ข้อเสนอสำหรับการศึกษาตัวอักษรคันจิในประเทศไทย แผนการสอบวัดระดับตัวอักษรคันจิ KAMEYAMA Toshifumi  13
 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตัวอย่างศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   KONISHI Hiroaki  27
 เหตุการณ์การเคลื่อนที่ในทิศทางลง โดยไม่ใช้พลังของสิ่งที่ เคลื่อนที่ในภาษาไทย TAKAHASHI Kiyoko  43
     

 

รายงานผลการปฏิบัติ

   
ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนแนวการสอน AONUMA Kunio 49
 วิธีการสอนการเขียนเรียงความโดยเน้นประเด็นเรื่องการสื่อสาร บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม KUSHIDA Keiko 59
 รายงานผลการทดลองสอนภาษาญี่ปุ่น เรื่องการแนะนำสถาน ศึกษาแบบ Orienteering สำหรับนักศึกษาวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่น (จำนวนชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง)   MIKAMI Naoko 67
 การประเมินผลผู้เรียนที่ทำโปรเจ็คเวิร์คเป็นรายบุคคล   MIURA Takashi 79
 รายงานการสร้างตำราไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น NAKAKURA Taeko
MIURA Takashi
89
การทดลองการเรียนการสอนวิชาการอ่านโดยใช้วิธีจับคู่เรียน    SAITO Michiyo 97
 การอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย KITAMURA Takeshi
SAITO Michiyo
109
 รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องการทดลองฝึกปฏิบัติการทัวร์เมืองกาญจน์ ภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่
เศกสิทธิ์ ปักษี
HOSHII Naoko
 121
     

 

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

   
 การอุทิศระหว่างประเทศของอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น   MIZUNO Koji 133
 ตัวอย่างการชี้แนะเพื่อมุ่งสู่การประกวดสุนทรพจน์   SUZUKI Kiyomi 137
 สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะตัวเขียนฮิรางานะของผู้เรียนชาวไทย   YOSHIDA Yuko 143

 

ผลการสำรวจ

   
 การศึกษาเหตุผลและเป้าหมายในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของ นักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ลัดดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ 149
 ผลการสำรวจจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนในโรงเรียนระดับมัธยมปลาย MIHARA Ryushi
นพวรรณ บุญสม
ประภา แสงทองสุข
153
 สรุปแบบสอบถามเรื่อง ” เหตุผลที่เรียนภาษาญี่ปุ่น “    สมใจ แซ่อึ้ง 159
 ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง วรวุฒิ จิราสมบัติ
KITAMURA Takeshi
163
     
บทคัดย่อ   167