ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร

การสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรร