ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

โครงการ NIHONGO Partners

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร

รับสมัครการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2562

  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ เ

การประชุมสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น เทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดการประชุมสัมมนาวิธีก

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร