มะรุโกะโตะ คือ?

เป้าหมายคือการสื่อสารโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

“มะรุโกะโตะ” มีเป้าหมายในการเรียนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้จริง ไม่ใช่เป็นการเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านไวยากรณ์หรือรูปประโยค เป็นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งมีเป้าหมาย  Can-do ที่จะระบุว่าในสถานการณ์แบบใด สามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น ใน “ระดับเบื้องต้น (A1)” ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนจะสามารถพูดทักทาย พูดเกี่ยวกับอาหารที่ชอบหรืองานอดิเรก เป็นการสื่อสารอย่างง่ายๆ ได้ ใน “ระดับชั้นกลาง” ผู้เรียนจะอ่านและฟังภาษาญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นใช้สื่อสารจริงทั่วไป และฝึกฝนพูดเรื่องของตัวเองให้ได้ยาวมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นในระดับใด “มะรุโกะโตะ” ก็เน้นการสื่อสารที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

สอดแทรกทฤษฏีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

“มะรุโกะโตะ” ได้สอดแทรกกระบวนการการเรียนรู้ที่อิงผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สองหลากหลายชิ้น เช่น เริ่มจาก input โดยการฟัง จนถึง output ด้วยการพูด ทำให้สามารถพัฒนาทักษะการพูด และในการฝึกฝนด้านไวยากรณ์ ก็ออกแบบให้ผู้เรียนเรียนรู้ความหมายระหว่างการสื่อสารจากการ “สังเกต และค้นพบ” เอง

ไม่ว่าใครก็เรียนได้แบบสบายๆ

“มะรุโกะโตะ” ได้คำนึงถึงผู้เรียนที่ต้องการเรียนตามความสะดวกของตนเอง เช่น ผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีเวลามากนัก มีเวลาเรียนแค่สัปดาห์ละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “ระดับเบื้องต้น (A1)” จะออกแบบให้ผู้เรียนมีภาระการเรียนให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเป็นงานอดิเรกในต่างประเทศ หรือผู้เรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันในประเทศญี่ปุ่น ก็สามารถใช้สื่อการเรียนนี้ได้เป็นอย่างดี

สามารถเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นจากหัวข้อที่หลากหลาย

“มะรุโกะโตะ” เป็นสื่อการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทั้งภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างสมดุล มีการหยิบยกหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่น เช่น การท่องเที่ยว อาหาร งานเทศกาล มังงะ และอื่นๆ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีภาพประกอบมากมาย ทั้งภาพถ่ายและภาพวาดประกอบสี่สี ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

สามารถดาวน์โหลดสื่อเสริมการเรียนรู้ได้ฟรี

ไฟล์เสียงใน “มะรุโกะโตะ” ทั้งหมด สามารถดาวน์โหลดฟรีทางเว็บไซต์ รวมทั้งสื่อเสริมการเรียนรู้ เช่น ไฟล์สารบัญคำศัพท์ บทแปลเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ ยังมี “คู่มือการสอน” และสื่อเสริมให้อย่างพร้อมสรรพสำหรับครูผู้สอน “มะรุโกะโตะ”

พรั่งพร้อมไปด้วยสื่อการเรียนทางอีเล็กทรอนิกส์หรืออีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

นอกจากผู้เรียนจะใช้ “มะรุโกะโตะ” เรียนอย่างสนุกสนานในห้องเรียนแล้ว ยังสามารถเรียนนอกห้องเรียนโดยผ่านรูปแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-learning) ได้ด้วย เช่น เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ ผู้เรียนเข้าไปค้นคำศัพท์ได้ที่หน้า “MARUGOTO NO KOTOBA” หรือดูคลิปวิดีโอที่หน้า “MARUGOTO PLUS” เพื่อฝึกฝนด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่ไม่มีชั้นเรียนใกล้บ้านที่ใช้ “มะรุโกะโตะ” สามารถเรียนผ่านคอร์สออนไลน์ได้ฟรีบนแฟลตฟอร์ม Minato อีกด้วย อีกทั้งยังมีแอพพลิเคชั่นสำหรับฝึกฝนตัวอักษร (ฮิระงะนะ คะตะคะนะ อักษรภาพเพื่อช่วยจำคันจิ)

ตำราชุด “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น”

ตำราชุด “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น” เป็นตำราที่จัดทำตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น JF (JF Standard) สำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ โดยแบ่งการเรียนเป็นสองรูปแบบคือ ผู้เรียนที่ต้องการฝึกฝนและทำกิจกรรมทางภาษาจะใช้ตำราเล่ม “กิจกรรม”  ส่วนผู้เรียนที่ต้องการเรียนองค์ความรู้ด้านภาษาจะใช้ตำราเล่ม “เพิ่มพูนความเข้าใจ”

ตัวอย่างตำรา

นอกเหนือจากตำราระดับชั้นต้นแล้ว ตำราชุด “มะรุโกะโตะ ภาษาและวัฒนธรรม” ยังมีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นตอนปลายที่กำลังก้าวเข้าสู่ระดับกลาง เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นต้นกลาง เหมาะสำหรับทบทวนความรู้ชั้นต้น (A1-A2) และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ชั้นกลาง (B1) ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจสำนวนหรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อย ๆ อย่างง่าย ๆ สามารถแสดงความรู้สึก และเปลี่ยนข้อมูล อธิบายสถานการณ์ หรือประสบการณ์ของตนได้หลากหลายขึ้น

ในระดับชั้นกลาง มีตำราระดับชั้นกลาง B1 สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางขึ้นไป ซึ่งใช้สำหรับพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารชั้นกลาง เหมาะสำหรับผู้เรียนชั้นกลางที่ต้องการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้จริง เมื่อเรียนแล้ว จะสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญและจับใจความเรื่องราวในชีวิตประจำวัน สามารถพูดถึงเรื่องราวที่มีการเรียบเรียงเนื้อหา อธิบายเหตุผลความคิดหรือแผนการ  สามารถเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อที่สนใจได้ ตำราทั้งสองเล่มนี้ สามารถเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นแง่มุมต่าง ๆ ผ่านภาพวาดและภาพถ่ายอย่างสนุกสนาน タイ語版は中級1までTPAで出版しています。現在のところ、中級2のタイ語版の出版を予定しておりません。 ตำรามะรุโกะโตะภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ตีพิมพ์ฉบับภาษาไทย ระดับเบื้องต้น ถึงระดับชั้นกลาง B1  (ปี 2563) สำหรับระดับชั้นกลาง B2 ยังไม่มีกำหนดตีพิมพ์ฉบับภาษาไทย