การอบรม / สัมมนา

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม

การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดขึ้นทั้งที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ แบ่งเป็นเทอมต้นและเทอมปลาย ปีละ 2 ครั้ง

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น สำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีอยู่ 2 โครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ค่ายครูภาษาญี่ปุ่น)

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ค่ายครูภาษาญี่ปุ่น) “ ปีละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือนเมษายน