การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น


การจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม จัดที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และอุบลราชธานี เดือนธันวาคม จัดที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา ขอนแก่น และอุบลราชธานี)

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ สามารถดูได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเจแปนฟาวน์เดชั่นร่วมกับ Japan Educational Exchanges and Services ร่วมกันดำเนินการจัดสอบ
https://www.jlpt.jp/index.html (ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.jlpt.jp/e/index.html (ภาษาอังกฤษ)

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นคืออะไร
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการวัดและรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ จัดสอบขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้  [ความรู้ตัวภาษา] เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์  [การอ่าน] และ [การฟัง] เป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการสื่อสาร

ตาราง 1  สนามสอบและผู้จัดสอบ
สนามสอบ ผู้จัดสอบ กรกฎาคม ธันวาคม
กรุงเทพมหานคร สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.facebook.com/OJSAT/
เชียงใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานภาคเหนือ
https://www.facebook.com/ojsatn
สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
https://www.facebook.com/JapaneseThaksin
ขอนแก่น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://www.facebook.com/JLPTKhonkaen
อุบลราชธานี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
https://www.facebook.com/UBU.Inter
  ตาราง 2  เกณฑ์ความรู้ วิชาที่สอบและเวลาสอบ โดยแบ่งตามระดับการสอบ
ระดับสอบ เกณฑ์ความรู้ วิชาที่สอบ (เวลาสอบ)
N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ ความรู้ตัวภาษา (อักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์) และการอ่าน <110 นาที> การฟัง <55 นาที>
N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง ความรู้ตัวภาษา (อักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์)  และการอ่าน <105 นาที> การฟัง <50 นาที>
N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง ความรู้ตัวภาษา (อักษรและคำศัพท์) <30 นาที> ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์)  และการอ่าน <70 นาที> การฟัง <40 นาที>
N4 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน ความรู้ตัวภาษา (อักษรและคำศัพท์) <25 นาที> ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และการอ่าน <55 นาที> การฟัง <35 นาที>
N5 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง ความรู้ตัวภาษา (อักษรและคำศัพท์) <20 นาที> ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และการอ่าน <40 นาที> การฟัง <30 นาที>