คู่มือและสื่อของการจัดค่ายภาษาญี่ปุ่น
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดค่ายภาษาญี่ปุ่นแบบเข้มเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ในผู้เรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติภาระงาน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำและผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม โดยค่ายภาษาญี่ปุ่นระดับประเทศจัดทุกปี ส่วนค่ายภาษาญี่ปุ่นระดับนานาชาติจัดทุกๆ 3 ปี

สามารถดูรายละเอียดการจัดค่าย และตัวอย่างสื่อการสอนต่างๆ เกี่ยวกับค่าย ดังนี้  

  1. เล่มคู่มือค่าย (.pdf / 1.45 MB)
  2. สื่อไฟล์ดิจิทัล เช่น สมุดค่าย ใบงาน Pre-Task ใบประเมิน พาวเวอร์พอยท์ที่ใช้ในค่าย
    2.1  International Camp 2015  (.zip / 33.18 MB)
    2.2  Intensive Camp 2016  (.zip / 101.33 MB)
    2.3  Intensive Camp 2017  (.zip / 431.05 MB)