การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  จัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา โดยจัดขึ้นทั้งที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ แบ่งเป็นเทอมต้นและเทอมปลาย ปีละ 2 ครั้ง ที่ผ่านมาเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดการอบรมในรูปแบบเวิร์คช็อปภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”, “การพัฒนาทักษะการพูด”, “การสอนตัวอักษร”,“การวัดและประเมินผล”

จุดมุ่งหมาย

  1. พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตน
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกัน และเป็นพื้นที่ให้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้ร่วมกัน
  3. พัฒนาความคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตน เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยกัน และเป็นพื้นที่ให้ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นได้เรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาความคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมัธยมศึกษา

ช่วงเปิดรับสมัคร

เทอมต้น : ระหว่างต้นเดือนเมษายน-กลางเดือนสิงหาคม
เทอมปลาย : ระหว่างกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนมกราคม (ช่วงเปิดรับสมัครแตกต่างกันไปตามภูมิภาค)