โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ค่ายครูภาษาญี่ปุ่น)

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ค่ายครูภาษาญี่ปุ่น) “  ปีละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือนเมษายน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

จุดมุ่งหมาย

  1. ได้ทดลองและเรียนรู้วิธีการสอนแบบ Project Based Learning เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
  2. เรียนรู้และเข้าใจบทบาทการเป็น facilitator ที่ดี
  3. เรียนรู้และเข้าใจการเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 และนำไปประยุกต์ใช้ในชั่วโมงเรียนของตนเอง
  4. สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมไปประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอนในโรงเรียน หรือออกแบบการจัดค่ายภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนหรือในภูมิภาค

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม:  อาจารย์ชาวไทยในระดับมัธยมศึกษาตามเงื่อนไขที่ทางสพฐ.กำหนด

ระยะเวลาการเข้าร่วม: ช่วงต้นเดือนเมษายน 5 วัน

ช่วงเปิดรับสมัคร     :  ประมาณกลางเดือนมีนาคม

ตัวอย่างตารางกิจกรรม:Teacher Camp Schedule TH