โครงการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่น
สำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 ซึ่งมีอยู่ 2 โครงการ