This image has an empty alt attribute; its file name is tawan.jpg

ฉบับที่ 28 สิงหาคม 2545

โครงการพัฒนาตำราภาษาญี่ปุ่นสำหรับระดับมัธยมศึกษา

โครงการพัฒนาตำราภาษาญี่ปุ่นสำหรับระดับมัธยมศึกษาเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ภาษา มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา

โครงสร้างของตำรา

ตำราชุดนี้จัดทำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่เรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น 6 คาบต่อสัปดาห์ ซึ่ง ประกอบด้วย ตำราหลัก สมุดแบบฝึกหัด คู่มือครู และเทปประกอบการฟัง รวมทั้งสิ้น 6 ชุด โดยจะใช้ ชุดละ 1 ภาคการศึกษา

เนื้อหาแต่ละบทจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเน้นเรื่องการสื่อสาร อย่างเช่น การแนะนำตนเองการพาชม สถานที่ และไวยากรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารหัวข้อนั้นๆ ส่วนแบบฝึกหัดจะเน้นการฟังและการพูดโดยมี แบบฝึกหัดรูปประโยคและ แบบฝึกหัดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ก่อนเริ่มทำตำรา ได้มีการออกแบบสอบถามนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ว่าต้องการตำราแบบ ไหน ผลของการสำรวจนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่านอกเหนือจากความรู้ทาง ด้านภาษาแล้วต้องการ ให้มีความร ู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสอดแทรกด้วย ทางคณะผู้จัดทำจึงกำหนดให้ มีหัวข้อที่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องราว ต่าง ของญี่ปุ่น เช่น ชีวิตความเป็นอยู่และสังคมของคนญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อหัวข้อว่าสาระน่ารู้

นอกเหนือจากตำราหลักแล้ว ยังมีสมุดแบบฝึกหัดที่ใช้สำหรับทบทวนบทเรียนเป็นการบ้าน และคู่มือครูซึ่งมี ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ตำราและข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากตำราสำหรับครู

ระยะเวลาในการจัดทำ

โครงการพัฒนาตำราภาษาญี่ปุ่นสำหรับระดับมัธยมศึกษาเริ่มประชุมครั้งแรก เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 6 เดือน ต่อ 1 ชุด ตามกำหนดการ ในปี พ.ศ. 2545 นี้ จะผลิต ชุดที่ 4 เสร็จ และเริ่มทำชุดที่ 5 ต่อ ส่วนชุดที่ 6 จะเริ่มในปี 2546 หลังจากทดลองสอนครบทั้ง 6 ชุด จะทำการปรับปรุงแก้ไข และคาดว่าจะจัดจำหน่ายในปี 2547

การทดลองใช้ตำรา

ทางกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งโรงเรียนทดลองสื่อฯของกรมฯ 5 โรง เพื่อทดลองใช้ตำราชุดนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียน ทดลองสื่อฯ หลังจากใช้ตำรา และจัดประชุมร่วมกับอาจารย์โรงเรียนทดลองสื่อฯ เพื่อนำผลที่ได้จากแบบสอบถาม และความคิดเห็นที่ได้จากการ ประชุมมา ปรับปรุงปรุงแก้ไขตำราชุดนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมี โรงเรียนมัธยมอื่นๆอีกประมาณ90โรงที่ขอ ตำราชุดนี้ไปใช้ในการเรียนการสอน แม้ว่า กลุ่มเป้าหมายของ ตำราชุดนี้จะเป็นโรงเรียนที่สอนภาษาญี่ปุ่น 6 คาบ ต่อสัปดาห์ แต่ก็มีโรงเรียนที่ สอนน้อยกว่า 6 คาบที่นำตำราชุดนี้ไปใช้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมศึกษา และศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีคณะที่ปรึกษาทางวิชาการจากญี่ปุ่นคอยให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ และที่จะขาดไม่ได้ คือความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จากอาจารย์ต่างๆที่นำ ตำราชุดนี้ไปทดลองใช้ โดยเฉพาะคู่มือครูที่เต็มไปด้วยสาระจากประสบการณ์การสอนของอาจารย์มัธยม