สัมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จัดสัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัย ปีละ1ครั้ง ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

จุดมุ่งหมาย

จัดสัมมนาหรือเวิร์คช้อปตามความต้องการของอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างเครือค่ายการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนของผู้เข้าร่วม  เพื่อจะได้นำไปสู่ภาคปฏิบัติการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้า  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย

ช่วงเปิดรับสมัคร  ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-ต้นเดือนกรกฎาคม

สัมมนาที่ผ่านมา